ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 19/03/2024
អីវ៉ាន់ ID: 6276    ចំនួនមើល:
 • ? Original ID Number: SR – 00045Kb
 • ? Rental Price: $750/Month
 • ? Deposit Required: 1 Month
 • ? Rental Period: 6 Months at Lease
 • ? Distance from old Market: 3 Minutes [Drive]
 • ? Apartment Size: 64 Sq M
 • ? Building Orientation:  West
 • ———————————————————————-
 • Utilities:
 • ✔ Electricity Price: 1,200 KHR/KWh
 • ✔ Water: 2,000 KHR/M3
 • ✔ Cable TV: Included
 • ✔ Internet Connection: Included
 • ✔ Garbage Collection: Included
 • ———————————————————————-
 •  
 • Additional Featured:
  ✔ Bedroom (s): 2
 • ✔ Bathroom (s): 2
 • ✔ Living Room: Yes
 • ✔ Balcony: Yes
 • ✔ Kitchen: Yes
 • ✔ Swimming Pool: No
 • ✔ Garden: Yes
 • ✔ Parking Area: Yes
 • ✔ Fence: Yes
 • ✔ Air-conditioned (s): Yes
 • ✔ Hot Water (s): Yes
 • ✔ Fan (s): Yes
 • ✔ Washing Machine (s): Yes
 • ✔ Fridge (s): Yes
 • ✔ Sofa: Yes
 • ✔ TV (s): Yes
 • ✔ Bed (s): Yes
 • ✔ Mattress (s): Yes
 • ✔ Wardrobe (s): Yes
 • ✔ Bedside Table (s): Yes
 • ✔ Coffee Table: Yes
 • ✔ Dining Table: Yes
 • ✔ Gas Stove Set: Yes
 • ✔ More:
 • ———————————————————————-
 • For property inspection, please drop a message, an email or call us at:
  ☎ Tel: +855 (0)95 46 46 76
  ? Email: Inquiryatproperties@gmail.com
 • ? To Visit More Properties: https://bit.ly/2srPu96

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Siem Reap

GPS:

13.364160598436, 103.85710472024

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: