គោលការណ៏កម្មសិទ្ធរបស់អ្នក ជាការសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំមានភារៈកិច្ចការពារវាអោយបានម៉ត់ចត់។ ហេតុដូច្នេះហើយយើងបានសរសេរនូវគោលការណ៏កម្មសិទ្ធ សំរាប់ធ្វើអោយអ្នកយល់ដឹងអំពីពត៌មានណាដែលយើងប្រមូល និងអំពីរបៀបយើងវា។ ទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយ លោកអ្នកមានសិទ្ធសុំបញ្ឈប់សមាជិកភាពរបស់លោកអ្នក នៅពេលណាក៏បានពេលដែលអ្នកត្រូវការ

១. ពត៌មានអំពីអតិថិជននិងសមាជិកភាព

ពត៌មានអំពីអតិថិជននិងសមាជិកភាព ដែលអ្នកបានផ្តល់អោយ (ដូចជាអីម៉ែលរបស់អ្នក អាស័ដ្ធាន លេកទូរស័ព្ទ ពាក្យសំងាត់ Credit Card ឬ ពត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់។ល។) នឹងត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវបានលក់ឬជួលអោយភាគីទីបីទេ ក្រៅពីត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសំរាប់ផ្តល់នូវសេវាកម្មដូចបានពត៌នាលើទំព័រនៃ KhmerAds។

២. ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងដេតាដ៏ទៃទៀដែលយើងប្រមូល

 • KhmerAds ប្រមូលពត៌មានខ្លួនរបស់អ្នកដូចជា ឈ្មោះនិងអីម៉ែលរបស់អ្នក អាស័ដ្ធាន លេកទូរស័ព្ទ និង។ល។ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវានានាដែលយើងផ្តល់អោយ។ យើងអាចប្រើពត៌មានទាំងនេះជាមួយនឹងសេវានានាដែលយើងផ្តល់អោយ ឬជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីផ្តល់នូវការបទពិសោទ៏ល្អប្រសើរចំពោះអ្នក។
 • KhmerAds ប្រើ Cookies ឬបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោទ៏ល្អៗ និងដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់យើងយ៉ាងណាដែរ ទាំងនេះនឹងធ្វើអោយយើងអាចបន្តនូវការកែលំអនូវសេវារបស់យើងអោយកាន់តែប្រសើរ។
 • Cookies គឺជា files តូចៗដែលបានរក្សាទុកក្នុងកុមព្យុទ័រ hard drive របស់អ្នក ដែលតាមដាននិងរក្សាទុកនូវពត៌មានអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនង និងការប្រើប្រាស់វេបសៃរបស់អ្នកប្រើ។ ទាំងនេះអាចអោយ KhmerAds ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោទ៏ល្អៗនៅលើទំព័រវេបសៃនេះ។
 • KhmerAds អាចកត់ត្រាទុកនូវពត៌មានជាស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអ្នកធ្វើការទាក់ទងនឹងវេបសៃ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មនានាលើវេបសៃ។ វាអាចជា ពត៌មានអំពីអាស័យដ្ធានអាយភី (IP Address) browser type, domain name ពេលនិងថ្ងៃចូលក្នុងវេបសៃ Operation System ប្រទេសដើម ប្រភេទភាសា និងការមើលទំព័រវេបសៃជាដើម ដើម្បីជួយអោយយើងអាចស្វៃងរកឃើញនូវបញ្ហា និងឬក៏ផ្តល់នូវសេវាកម្មរបស់យើងជូនដល់អ្នក។

៣. ការប្រើប្រាស់

 • យើងអាចប្រើពត៌មានអំពីខ្លួនអ្នក ដើម្បីផ្តល់នូវសេវានានាដែលអ្នកត្រូវការ ហើយសំរាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគរបស់យើង គឺដើម្បីអោយយើងអាចដំណើរការសេវាកម្មនានា ដែលយើងផ្តល់ជូន ព្រមទាំងបង្កើតនូវសេវាកម្មនិងផលិតផលថ្មីៗ។
 • យើងក៏អាចចែកចាយនូវពត៌មានមិនមែនផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីដែរនៅខាងក្រៅវេបសៃនៃ KhmerAds។
 • នៅពេលយើងប្រើភាគីទីបី (ដូចជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មខាងបង់ប្រាក់ online) ដើម្បីជួយយើងធ្វើការលើពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៏កម្មសិទ្ធ វិធានការនៃការរក្សាភាពសំងាត់និងសុវត្ថភាពរបស់យើង។
 • យើងអាចចែកចាយជាមួយភាគីទីបីនូវពត៌មានក្នុងកាលៈទេសៈយ៉ាងកំណត់ នៅពេលដែលធ្វើតាមច្បាប់ និងទប់ស្កាត់នូវការបន្លំ ឬការខូចខាតធំនានា ទន្ទឹមនឹងនេះធានានូវសុវត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធនិងសេវារបស់យើង។
 • យើងអាចប្រើអាស័យដ្ធានឬអីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ពត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៃសេវារបស់យើង។
 • យើងក៏អាចធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិពីអ្នកប្រើ ដើម្បីធ្វើអោយសេវាកម្មរបស់យើងមានលក្លណៈកាន់តែប្រសើឡើង។

៤. ការភ្ជាប់ (Links)

  • វេសសៃនេះមានការតភ្ជាប់ជាមួយវេបសៃនានានៃភាគីទីបី ហើយវេបសៃទាំងនេះពុំស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៏របស់យើងទេ។ យើងព្យាយាមធ្វើអោយការភ្ជាប់ទាំងនេះអោយមានភាពសកម្ម ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនូវអ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រវេបសៃទាំងនោះទេ។ យើងជំរុញអោយអ្នកអាននូវគោលការណ៏កម្មសិទ្ធលើវេបសៃទាំងនោះ។
  • យើងអាចបង្ហាញនូវការតភ្ជាប់ ប្រសិនបើយើងអាចតាមដានថាតើយើងអាចតាមការភ្ជាប់ទាំងនេះបានឬអត់។

៥. ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថភាពនិងសុវត្ថភាពនៃដេតា

KhmerAds វេបសៃមានវិធានការណ៏សុវត្ថភាពសមរម្យ ដើម្បីការពារនូវការបាត់បង់ ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ និងការប្តូរនៃពត៌មានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដូចជារបៀបគ្រប់គ្រង និងការបំពាក់បំប៉នសំរាប់អ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹង Database របស់យើង។ យើងចាត់វិធានការណ៏ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការលួចចូលប្រើប្រាស់នៃពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពុំមានការអនុញ្ញាតិ ដោយប្រើវិធីការពារសុវត្ថភាពនៃដេតា ដែលរក្សាទុកតាមលក្ខណៈកាយវប្បកម្ម។

៦. ការលុបចោលនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បញ្ឈប់សមាជិកភាពរបស់លោកអ្នក នៅគេហទំព័រ KhmerAds.co, សូមផ្ញើរសារទៅក្រុមជំនួយនៃ KhmerAds.co តាមរយ៖ support@khmerads.co ដើម្បីអោយយើងខ្ញុំអាចបញ្ចប់ ដកចេញ និង លុបចោល គណនីយរបស់លោកអ្នកទៅតាមការឆាប់បំផុត បើអាចធ្វើទៅបាន។

៧. ការផ្តល់ពត៌មាននៃការផ្លាស់ប្តូរ

ជារឿយៗ KhmerAds នឹងធ្វើការកែប្រែនូវគោលការណ៏កម្មសិទ្ធរបស់ខ្លួន។ បើសិនជាគោលការណ៏ទាំងនោះមានការផ្លាស់ប្តូរទាំងសំខាន់ យើងនឹងបញ្ជូនពត៌មានជំរាបអោយដឹងជាមុន និងផ្តល់នូវឳកាសដល់អ្នកដើម្បីឈប់ប្រើមុនពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ទាំងនោះកើតឡើង។ បន្ទាប់ពីអ្នកសំរេចចិត្តឈប់ប្រើសេវាកម្មរបស់ KhmerAds លោកអ្នកនឹងមិនមានការទាក់ទងពីសំណាក់ KhmerAds ទៀតទេ ហើយពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ពុំបានប្រើប្រាស់ទៀតដែរ។ KhmerAds សូមជួយជំរុញអោយអ្នកអានគោលការណ៏កម្មសិទ្ធរបស់យើងជារឿយៗ ដើម្បីអោយដឹងថាតើយើងការពារកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកតាមរបៀបណា។

៨. ការជ្រើសរើសតាមច្បាប់

អ្នកអាចបដិសេធមិនផ្តល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក៏បានដែរ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ KhmerAds ក៏ពុំអាចផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជូនអ្នកដែរ។

៩. ការមិនទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ទោះបីយើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាទុកកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកក៏ដោយ យើងប្រហែលជាត្រូវបង្ហាញវាដែលតំរូវតាមច្បាប់ ឬក៏ជឿជាក់ថាទង្វើបែបហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់ ដើម្បីស្របតាមច្បាប់ប្រើលើវេបសៃរបសើយើង។