ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 21/11/2023
អីវ៉ាន់ ID: 6432    ចំនួនមើល:

Moving Service,Have a car for rent, deliver the goods to move home, change the residence, move office, bank, condo, and turmeric goods and other accessories. Can deliver goods to 25 provinces-cities. There are more than unlock and install, table, tu and bed, all kinds and have clear experience, you raise the goods with long-year skills, quick service, responsible and reasonable price.

We have 1,5 tons of cars 3,5 TONS 5 tons and Crane for Rent

moving service Truck for rent to load household tool sand any goods??

 

搬家服务,高栏车,送货上门,银行,公寓。 可送货到25个省市。 您不仅可以使用解锁和安装,书桌,桌子和床,还可以享受各种清晰的体验,这些都是长期的技能,快捷的服务,负责的价格和合理的价格。

我们有1.5吨的汽车,3.5吨的5吨汽车和起重机租赁

搬运工服务租赁卡车装载任何家用工具砂土货物

Cellcard : 011628242

Smart: 0968858315

#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ​​ #ឡានជូលដឹកឥវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទ

#Moving_service #Movingservice #卡车租赁 #ទទួលដឹកឥវ៉ាន់២៥ខេត្តក្រុង

#ឡានជួលដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ_គ្រប់ខេត្តក្រុង

#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះរើការិយាល័យរើoffice

#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315011628242

#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ

#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងស្ទូចមានទទួលដឹកគ្រប់ខេត្តក្រុង

#ឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់គ្រប់ខេត្តក្រុង

#ឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះនឹងទំនិញគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុង

#សេវាកម្មឡានជួលដឹកឥវ៉ាន់រើផ្ទះ0968858315_011628242

#Moving service cambodia 搬家服务

# All kinds of trucks for rent_All provinces

#Van rental, moving house, moving office, moving office

#Moving truck rental 0968858315011628242

#Moving truck and all kinds of goods

#Moving trucks and cranes for all provinces and cities

Car rental in all provinces and cities

#Van rental truck to move house and goods in all provinces and cities

#Moving truck rental service 0968858315_011628242

#moving_service_ oving oving

#Crane for rent

#ឡានស្ទូចសម្រាប់ជួល crane for rental

#卡车出租

#PVP_moving_service

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Phnom Penh

GPS:

11.557020587004, 104.92865001386

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: