ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 26/11/2023
អីវ៉ាន់ ID: 6130    ចំនួនមើល:

 ID Number: SR – 00160S
 Rental Price: $5,500/Month (Negotiable)
 Deposit Required: 6 Months/5 Years
 Distance from Old Market: 4 Minutes
 Land Size (w x l): 30m x 28m
 Floors: 3
 Building Orientation: South

———————————————————————-

Utilities:
 Electricity Price: 770 KHR/KWh
 Water: Well & City
 Cable TV: Not included
 Internet Connection: Not included
 Garbage Collection: Not included
———————————————————————-

Additional Featured:
 Bedroom (s): 26
 Bathroom (s): 26+
 Balcony (s): Yes
 Kitchen (s): Yes
 Swimming Pool (s): Yes
 Garden: Yes
 Parking Area: Yes
 Fence: Yes
 Air-conditioned (s): Yes
 Hot Water (s): Yes
 Fan (s): Yes
 Washing Machine (s): Yes
 Fridge (s): Yes
 Sofa (s): Yes
 TV (s): Yes
 Bed (s): Yes
 Mattress (s): Yes
 Wardrobe (s): Yes
 Bedside Table (s): Yes
 Coffee Table (s): Yes
 Dining Table (s): Yes
 Gas Stove Set (s): Yes
Backup Generator (s): Yes
 More……..
———————————————————————-
For property inspection, please drop a message, an email or call us at:
 Tel: +855 (0)95 46 46 76
 Email: Inquiryatproperties@gmail.com
 To Visit More Properties: https://bit.ly/2srPu96

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

Siem Reap

GPS:

13.364223480506, 103.85720628446

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: