ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 29/07/2023
អីវ៉ាន់ ID: 7249    ចំនួនមើល:

[Youtube Online Training ] វគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ តាមរយៈ NDMA Media
រួសរួនឡើងចំនួនមានកំណត់ Hurry to join Us Now! We are a limited set online.
☑️ Digital Marketing គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ដែលកំពុងតែពេញនិយម និងមានម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនក៏កំពុងតែជោគជ័យតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មបែបទំនើបនេះផងដែរ។ :
Start Date: 29th August 2021
Time: 2:00 PM to 4:00 PM
Cost Price: 25$
Venue: Online through Google Meet
☑️Create your own successful YouTube channel
☑️Grow your brand with a YouTube channel
☑️Optimize For YouTube Information channel
☑️ Customization: your channel verified Channel
☑️ Prepare Video Upload and Keyword Rank
☑️Get more YouTube views
☑️Get more YouTube subscribers
☑️Make high-quality videos 15 Sec
☑️ Post and optimize videos with great
1- Titles,
2- Descriptions,
3- Tags
☑️Create clickable thumbnails that get more views
☑️Create Playlist as per your Video
☑️Grow your brand through YouTube videos
☑️Improve your channel by using analytics
☑️check your competitors YouTube Channel keywords
☑️YouTube optimize SEO
☑️Make video schedule posting on YouTube
☑️Make money with a YouTube channel
សូមចុចលើ SEND MESSAGE ខាងក្រោម៖
(+855 86 224 890 (ខ្មែរ)
(+855 81 224 890 (English)
https://t.me/ndmamedia
https://t.me/nafihdigitalmarketing
Nafih Digital Marketing Agent Co.Ltd
Email: nafihdigitalmarketing@gmail.com

Homepage

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

nafih

GPS:

11.535348291336, 104.9058730966

ទូរស័ព្ទ:
អីម៉ែលៈ: