១. តើគណនីយអត់គិតថ្លៃជាអ្វី?

វាគឺជាគណនីយដែលអ្នកអាចប្រើសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយអីវាន់បានចំនួន១៥ ហើយវាអត់គិតថ្លៃជារៀងរហូត។ បើសិនជាលោកអ្នកជាអ្នកប្រើធម្មតានិងមិនចាំបាច់ដាក់លក់អីវាន់ច្រើន គណនីយអត់គិតថ្លៃនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវសំរាប់អ្នក។

២. តើគណនីយគិតថ្លៃជាអ្វីទៅ?

វាគឺជាគណនីយជាវដែលអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់សំរាប់រយៈពេល១ខែ ឬ១ឆ្នាំ។ មានគណនីយបង់ថ្លៃបីប្រភេទដូចជា គណនីយជំនួយ គណនីយមាស និងគណនីយវីអាយភី។ សូមទាក់ទងនៅទីនេះ ដើម្បីទទួលពតិ៍មានបន្ថែម។

៣. តើខ្ញុំត្រូវតែទិញគណនីយគិតថ្លៃឬដើម្បីផ្សាយលក់អីវាន់?

មិនចាំបាច់ទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចជាវគណនីយគិតថ្លៃដើម្បីដាក់អីវាន់លក់បានច្រើនជាង១៥ និងអាចមានអត្ថប្រយោជន៏លើអ្នកដែលប្រើគណនីយអត់គិតថ្លៃ។ ឧទាហរណ៏ បើអ្នកទិញជាវគណនីយមាស ឬគណនីយវីអាយភី អីវាន់លោកអ្នកនឹងអាចគេមើលឃើញញឹកញាប់នៅលើទំព័រខាងមុខនៃ KhmerAds។

៤. តើខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំនៅលើទំព័រនៃ KhmerAds យ៉ាងដូចម្តេច?

ក) លោកអ្នកត្រូវ ចុះឈ្មោះ សិន បើសិនអ្នកមិនទាន់បានធ្វើទេនោះ។

ខ) បន្ទាប់មកចូលក្នុងគណនីយរបស់អ្នក រួចចុចលើ បន្ថែមថ្មី ដែលនៅលើបញ្ជីរសំខាន់។ ឬចុចលើ ប្រវត្តិរូបខ្ញុំ ហើយចល័ត mouse ទៅលើ អីវ៉ាន់ និងចុច បន្ថែមថ្មី

៥. តើវាមានសុវត្ថភាពក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើទំព័រ KhmerAds?

KhmerAds ធានាថារាល់ពតិ៍មានដែលទាក់ទងនឹងគណនីយ ឬការបង់ប្រាក់របស់លោកអ្នកទៅអោយ KhmerAds នឹងមានសុវត្ថភាពធ្វើតាមរយៈ Paypal, Visa or Mastercard។

៦. តើខ្ញុំអាចបង់ប្រាក់ជាវតាមវិធីណា?

មានវិធីផ្សេងៗដែលអ្នកអាចប្រើ នៅពេលដែលអ្នកសំរេចចិត្តទិញគំរោងជាវមួយនៃគណនីយគិតថ្លៃរបស់យើង (គណនីយជំនួញ មាស និវីអាយភី) ដូចជា Paypal, Visa Debit Card, Mastercard និង Bank Transfer។ យើងក៏អាចទទួលការបង់ប្រាក់តាមរយៈ Cheque ផងដែរ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែទាក់ទងយើងដើម្បីយើងអាចសំរួលវាបាន។

៧. តើវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងណារវាង Paypal និង Paypal Recurring?

Paypal គឺជាសេវាកម្មបង់ប្រាក់លើអិនថឺណែត ដែលអនុញ្ញាតិអោយមនុស្សធម្មតា និងអ្នកជំនួយអាចបញ្ជូនប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសយក Paypal ដើម្បីទិញជាវ នេះមានន័យថា អ្នកនឹងបង់ប្រាក់តែមួយដងទេដើម្បីប្រើប្រាស់គំរោងជាវមួយ។ វានឹងពុំមានការទាញប្រាក់ពីគណនីយ Paypal របស់អ្នកទៀតទេបើទោះបីគំរោងជាវរបស់លោកអ្នកផុតកំណត់ក៏ដោយ។

តែបើអ្នកជ្រើរើសយក Paypal Recurring ដើម្បីទិញគំរោងជាវមួយ វាមានន័យថា អ្នកយល់ព្រមបន្តបង់ប្រាក់បន្តជារៀងរាល់ខែ ឬរាល់ឆ្នាំ ហើយការបង់ប្រាក់ជាបន្តនេះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈ Paypal ជាស្វ័យប្រវត្ថិ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ អ្នកក៏អាចលុបចោលការបង់ប្រាក់បន្តនេះដោយ Paypal នៅពេលអ្នកសំរេចចិត្តឈប់ប្រើគណនីយជាវលើទំព័រនៃ KhmerAds។

៨. តើខ្ញុំអាចទិញគណនីយបង់ប្រាក់ និងបន្តបង់ប្រាក់ជាបន្តជារៀងរាល់ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំអោយមានការមិនពេញចិត្ត ឬការភន់ច្រឡំចំពោះអ្នកប្រើ KhmerAds ផ្តល់នូវវិធីពីរយ៉ាងដូចខាងក្រោមៈ

  • អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះយក គណនីយឥតគិតថ្លៃ សិនហើយចូលក្នុងទំព័រប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដើម្បីដំឡើងគណនីយរបស់អ្នកទៅជាគណនីយបង់ប្រាក់ដោយជ្រើសរើស Paypal Recurring ជាវិធីបង់ប្រាក់ ឬក៏
  • អ្នកជ្រើសរើស គណនីយគិតថ្ងៃមួយ សិនហើយប្រើវាមួយខែសាកលមើល បើអ្នកពេញចិត្ត អ្នកអាចបន្តបង់ការជាវជារៀងរាល់ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយចូលក្នុងទំព័រប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ហើយនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកាលគណនីយរបស់អ្នក និងជ្រើសរើស Paypal Recurring ជាវិធីបង់ប្រាក់។

វិធីទាំងពីរខាងលើនេះនឹងផ្តល់ឳកាសដល់អ្នកប្រើអោយស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីសេវាកម្មនានា ដែលមាននៅលើទំព័រនៃ KhmerAds មុនពូកគេសំរេចចិត្តបន្តបង់ប្រាក់ជាបន្តជារៀងរាល់ខែ។

៩. ប្រសិនបើខ្ញុំឈប់ ឬភ្លេចបង់ប្រាក់បន្តសំរាប់ប្រើគណនីយគិតថ្លៃ តើគណនីយរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាដែរ?

ជាធម្មតាអ្នកនឹងទទួលដំនឹងតាមអីម៉ែលពី KhmerAds ប្រាំថ្ងៃមុនពេលគណនីយរបស់អ្នកផុតកំណត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបាន ឬភ្លេចបង់ប្រាក់តាមថ្ងៃកំណត់ គណនីយរបស់អ្នកនឹងប្តូរទៅជាគណនីយអ្នកជាវធម្មតា។ ក្នុងករណីនេះ ទោះបីជាអ្នកនៅតែអាចចូលក្នុងគណនីយរបស់អ្នកក៏ដោយ អ្នកមិនអាចដាក់អីវាន់លក់បានទេ។ ដើម្បីដំឡើងគណនីយរបស់អ្នកទៅជា គណនីយឥតគិតថ្លៃ ឬគណនីយគិតថ្លៃ អ្នកគ្រាន់តែចូលក្នុងទំព័រប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើសគណនីយមួយដែលសមរម្យចំពោះអ្នក។

១០. តើខ្ញុំអាចបញ្ចូលអីវ៉ាន់មួយជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាធម្មតា គណនីយរបស់អ្នកបង្ហាញជាភាសាខ្មែរ នៅពេលអ្នកចូលក្នុងជាលើកដំបូង។ នេះពុំមែនមានន័យថា អ្នកនឹងបញ្ចូលអីវ៉ាន់របស់អ្នកជាភាសាខ្មែរ ជាស្វ័យប្រវត្ថិនោះទេ។ ដើម្បីបញ្ចូលអីវ៉ាន់មួយជាភាសាខ្មែរ អ្នករុញ mouse ទៅលើ អីវ៉ាន់ នៅលើ Menu ហើយចុចលើ បន្ថែមថ្មី និងជ្រើសរើស ភាសាខ្មែរ ក្នុង drop down menu នៅលើទំព័រនោះ។ ឥឡូវអ្នកអាចបំពេញពត៌មានចាំបាច់ជាភាសាខ្មែរ ដែលត្រូវការសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រួចហើយចុចលើ ផ្សព្វផ្សាយ button នៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចូលអីវ៉ាន់នេះជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ សូមចុចលើសញ្ញា “+” នៅជិតទង់ជ័យសហរដ្ធអាមេរិកនៅលើទំព័រដដែល ហើយបំពេញពត៌មាន ដែលចាំបាច់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវការសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

១១. តើខ្ញុំអាចបញ្ចូលអីវ៉ាន់មួយជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាធម្មតា គណនីយរបស់អ្នកបង្ហាញជាភាសាខ្មែរ នៅពេលអ្នកចូលក្នុងជាលើកដំបូង។ ដើម្បីបង្ហាញគណនីយរបស់អ្នកជាភាសាអង់គ្លេស សូមអ្នកជ្រើសរើស ភាសាអង់គ្លេស ក្នុង drop down menu នៅលើទំព័រ Profile រួចហើយចុចលើ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រវត្តិរូប button ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រ។

ដើម្បីបញ្ចូលអីវ៉ាន់មួយជាភាសាអង់គ្លេស អ្នករុញ mouse ទៅលើ អីវ៉ាន់ នៅលើ Menu ហើយចុចលើ បន្ថែមថ្មី រួចហើយអ្នកអាចបំពេញពត៌មានចាំបាច់ជា ភាសាអង់គ្លេស ដែលត្រូវការសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រួចហើយចុចលើ ផ្សព្វផ្សាយ button នៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់។